سلام

فردا امتحان رانندگی دارم اميدوارم اين تراژدی تموم بشه چون اصلا تحمل ندارم نمی دونم چرا تصور قيافه سرهنگه اينقدر سختهبهر حال از همه شما وبلاگ نويسان اتماس دعا دارم که

۱.ترمز دستی را برای حرکت بخوابانم

۲.ماشين تو دنده روشن نکنم

۳.بجای ۲ فرمانه ۱ فرمانه نرم

۴.يه خانم فضول تو کار من دخالت نکنه که حواس من پرت بشه

۵............