يادآوری

قابل توجه آقايان(خوش حال شويد ما هم بفکر شما هستيم)

جمعه روز پدر-مرد هست و سختيه کار اينه مه من برای بابای بچه چی بخرم 

خداييش برای ما خانمها غير از سختی اين که در انتخاب بايد سليقه به خرج بديد ولی در مورد انتخاب کادويی دست شما آقايان خيلی بازه 

حالا به من کمک کنيد :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟