سلام دوستان وبلاگی خودم

من قبول شدم

ديروز روز سختی بود.ولی احساس پيروزی لذت بخش تر و اميد دهنده تر هست

ديروز من نفر دوم توی ماشين بودم که امتحان ازم گرفت اول روشن -دنده ۱-دنده ۲- پارک دوبل - پارک ۳۰ سانت-دور ۲ فرمان-دنده ۲-دنده ۳-دنده ۲-پارک ۳۰ سانت-خاموش

وقتی پياده شدم و داشت توی کاردکس قبولی را مينوشت اينقدر خوشحال بودم و عجله داشتم که زودتر به محل اوليه امتحان برگردم و به همسرم بگم قبول شدم که حد نداشت ولی يک آن وقتی به پشت سرم برگشتم ديدم پشت سرم ايستاده خيلی خوشحال شدم بعد فهميدم که تمام طول راه را پشت سر ماشين ما پياده ميامده  و پشت درخت توی اون خيابون ايستاده بوده که من نبينمش و حول بشم همينجا ازش تشکر ميکنم چون واقعا منو خوشحال کرد متشکرم متشکرم متشکرم متشکرم

راستی يک عکس از محل امتحان پارک شاهد-خ شهيد آخوندی-فاز ۴ مهرشهر هم گرفتم