اول بگم دلتنگی و خستگی ديروزام هنوز ادامه داره احتياج به يک مسافرت دلنشين و بدون هيچ دقدقه ای را حس ميکنم ولی.......

برای جلوگيری از وسعت اين دلتنگی ظهر با دو تا از بچه ها را فرانسه(نان شيرينی)به صرف نسکافه +نان خامه ای بخاطر قبولی در امتحان رانندگیجای اونهايی که دوست دارند خالی خيلی حال داد و بعد از کلی خريد کتاب و اسباب بازی برای نی نی گولو ها به اداره برگشتيم

از شنبه که رابطيا رفته مکه منهم رژيم گرفتم چون وقتی رابط باشه نميذاره ولی پيش خودمون باشه چون اگه بفهمه ممکنه برگردهبهر ميخوام وقتی برگرده کلی متعجب بشه