اختلاف زبان

ديروز امتحان تعليم رانندگی داشتم سرهنگه ترک بود با لهجه غليظ وخيلی  عصبانی .

بيچاره من اولين نفر بودم اول که داد زد چرا گاز نميدی بعد هم گفت دور ۱ فرمان .منهم رفتم ولی شروع کرد به نوشتن وغرزدنو..............رد شدم

تازه ديشب که کارنامه ام را ديدم فهميدم گفته ۲ فرمانه

اينهم از اختلاف زبانی