ديروز عصری نگار را برای ۳ چرخه سواری بردم بيرون

چون ۳ چرخهاش قشنگه و چند نوع آهنگ قشنگ ميزنه اکثر مواقع برای بچه های ديگه جالب توجه هست

ديروز ۱ پسر بچه کوچک اومد و گفت ميتونم ۱ بوق بزنم هنوز اره از دهن من بيرون نيومده بود که ديدم ۶ تا پسر بچه افتادن روی ۳ چرخه گيج شده بودم چيکار کنم بالاخره همه را دک کردم ولی اين تجربه شد که از اين به بعد بگم نه

امروز بايد برای ثبت نام زبان برم (MCHE)

۵شنبه هم مراسم عقد کنان پسر دايی جواد دعوت داريم کلی کار دارم ولی مجبورم اداره را هم بيام خداکنه به کارهام برسم