باسلام

امروز صبح اتوبان خيلی شلوغ بود اصلا ماشين تکان نمی خورد زود دوربينم را درآوردم تا ۱ عکس از محل تصادف بگيرم ولی خب وقتی رسيديم ديدم هيچ اتفاقی نيفتاده نغمه ميگفت ميخوای من خودمو از ماشين بندازم بيرون که تو سوژه برای عکس و مطلب امروز داشته باشی

راستی ديروز شما هم زلزله را حس کرديد من که خيلی ترسيده بودمميدونيد فکر ميکنم وقتی ۴.۶ ريشتر ساختمان را اينجوری ميلرزونه با ۶ ريشتر فروپاشی حتميه