چرا هر چی ۲ روزه مينويسم ارسال نميشه

بابا کلی زحمت کشيدم