سلام

دوستای خوبم سلام

به خاطر اين غيبت عظمی متاسفم

اين چند روزه مشغول بودم ولی خداييش نگار حال کرده بودمامان آذرياش هم حال کرده بود ديشب ساعت ۲ونيم از خواب بيدارشده بود و شيطونی اش گرفته بود فکر کنم فهميده بود ما فردا نيستيم جاتون خالی تا ساعت ۴ صبح نخوابيد تازه کلی نصفه شبی خودشو برای باباش لوس کرده بود طوری که من مونده بودم اين لوس بازی ها را از کی ياد گرفته صبح که پيش بابا و مامان گذاشتمش بيدار بود دلم خيلی براش تنگ شده دام ميخواد زودتر ساعت ۹ بشه تا بهش زنگ بزنم 

امروز تولد ژينوس هست از کادويی هايی که برای رزيتا گرفته بوديم و بهش نرسيد يه سارافون براش برداشتم و کادويی کردم منتظرم تا مراسم شيرينی خورون شروع بشه

امروز ساعت ۶ صبح رزی با کوچولوش رفت دبی خونه اش خداکنه من هم امسال بتونم برم ديدنش