سلام

آذر خوشحاله ميدونه به نگار خيلی سختی داد و خودش خيلی به خاطر اين عمل سختی کشيد

ولی به نفع هر دومون بود مخصوصا نگار

اميدوارم مامانش را ببخشه