قراره فردا راجع به ماشين وارد مرحله شور بشيم

هرچی خدا بخواد

ما که سعی امان را کرديم

اگه جور بشه نگار را بيشتر بيرون ببرم تا جايگرينی برای ناراحتی مه داره تحمل ميکنه بشه و زودتر همه چی را فراموش کنه