امروز خبردار شدم مهری داره بر ميگرده

خيلی خوشحالم

هيچ جا خونه و وطن خود آدم نميشه البته در بعصی مواقع شايد صرف کنه ولی حتما صلاحش در برگشتن بوده