سلام

قراره ۳ روز جواد بره ماموريت و من و نگار مهمون خونه بابا اينها باشيم نگار حال ميکنه چون شبهای اونجا را اگه ما هم باشيم دوست داره البته ايندفعه بدون باباشه ولی خوب چاره ای نيست

امروز دوباره يکی از بچه گربه ها خونه بابا بود ولی از اون يکی و مامانش خبری نبود اگه نگار بيدار شه و ببينه .........چه شود...............