اين ماشينه هم نشد

همه ميگن عجله نکن چقدر عجولی آخه من عجولم خب دلم قام قام ميخاد

من عصبانی ام يکی برای من ماشين جور کنه

من ديگه هيچی حاليم نيست