جواد رفت ماموريت........مواظب خودت باش..خوش بگذرد.......