ماجرای نگار و ۳ چرخه اش قسمت ۳

ديروز با ۳ چرخه اش رفتيم بيرون که ۱ دختر ۴ يا ۵ ساله طرف نگار حمله برد

و خواست چنگش بزنه که من مانع شدم و دست منو چنگ زد بعدش هم ۱ لگد محکم به ۳ چرخه و کيف پول منو از جلوی ۳چرخه برداشت و در رفت که در يک تعقيب و گريز جانانه کيف را ول کرد و رفت