سلام

آخر سر نتونستم برای امتحان دکتری ثبت نام کنم چون امتحان زبانی که قولش را داده بودند را برگزار نکردند و من ...........

اما ديشب دوباره خانم گل ما ايندفعه ساعت ۳ بلند شد و ۴:۱۵ دوباره خوابيد نمی دونم با اين مزاحمتهای شبانه اين فسقل بچه چيکار کنم

ديروز شيوا امتحان رانندگی قبول شد جالب بود همه فکر ميکردند من دفعه اول و شيوا ......ولی دقيقا بر عکس شد به هر حال خيلی خوشحالم چون اعصاب چند بار امتحان دادن را نداره

امروز مجيد رفته تا ۲تا ميخچه خفن پاش را عمل کنه خدا به دادش برسه ميخوام به جای کمپوت نوشابه انرژی زا براش بخرم تا حال کنه نظر شما چيه

راستی داستان ماشين خريدن ما همچنان ادامه داره مثل سريالهای تکراری هفته شده ..............