ديروز مجيد يه ماشين برامون پيدا کرد ..........تا امروز ببينيم چی ميشه

شبها اينقدر کتاب برای نگار مجبورم بخونم که همه را حفظ شدم و از همه بيشتر يکيشون را دوست داره که اول  از همه بايد اونو بخونم

۱۰ تا جوجه رفتن تو کوچه              يکيشون دويد دنبال دونه              ۹ تای ديگه باقی می مونه             از ۹ تا جوجه        يکيشون دويد پيش اردکی        اردکی شبها کجا ميخوابی       اگه بشمری دونه به دونه      ۸تای ديگه باقی می مونه      از ۸ تا جوجه   پيشی که اومد همه ترسيدن           اين ور دويدن         اون ور دويدن      يکيشون دويد داخل خونه      هر کی ندونه مرغه ميدونه            ۷ تای ديگه باقی می مونه ..................................همه از تو انباری بيرون اومدن              حالا همگی ۱۰ تا شدن