امروز کسی را (يکی از دوستان قديمی)ديدم که در يک صحبت ۲۰ دقيقه ای متوجه شدم چقدر شکايت داره از ازدواج اجباری از عدم صاحب اختيار بودن خانمها در خيلی از موقعيتهای زندگيشون که بخش اعظم اون خانواده و جامعه استکه ناخواسته مشکلات را برای ما بزرگتر و بزرگتر ميکنندولی واقعا چرا ؟وقتی هم بپرسی چرا ؟ميگن ميگفتی !!!و يا ما صلاحت را ميخواستيمآخه اين واقعا رسمشه...................

بگذريم

ديروز برای اولين بار سريس کولر دار برايمان گذاشتند و بچه ۱۰ ماهه سرويسمان(کارمند کوچولو)برای اولين بار بدون ناراحتی خوابيد...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

عکسش را هم گرفتم ولی سيمش را يادم رفت بيارم به خاطر همين

 ولی خيلی حال داد همه واقعا خوشحال بودند ولی اين سيوال پيش مياد تا حالا کجا بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!