سلاميا

ديروز با شيوا رفتيم شهروند آرژانتين

کلی حال کرديم کلی هم خريد کرديم

يه کت بافتنی خيلی شيک هم برای نگار خريدم و...........

برگشتنه از ميدون ونک ۲ تا پيترا بسته خريديم

نمی دونم چرا نگار تازه گيها خونه مامان از صبح تا عصری که من تحويلش بگيرم هيچی نمی خوره فکر کنم بخاطر اينه که مامان اينا روزه هستن و خودشون چيزی نمی خورن نگار هم ميلش نمی کشه