راستی ديروز روز اول آبان روز آمار بود به خودم به عنوان يه فرد آماری و همه دوستان آماری و آمار دوستان تبريک ميگم