سلام

اين چند روزه بی هيچ دليلی حوصله نوشتن نداشتم امروز هم البته همين جور بود ولی ديدم ممکنه خيلی تنبل بشم

۲ روز آخر هفته مامان و بابای جواد مهمونمون هستن بايد برم و يه مقدار خونه را مرتب کنم ماشين را هم به احتمال زياد روز ۵ شنبه تحويلمون ميدن البته بی حرف پيش

آذی خاله خيلی خسته شده از اول سال تا به حال هيچ جايی نرفته يکی به من کمک کنه آخه اصلا روحيه ندارم

راستی دارم وبم را تغيير ميدم اگه هنوز کج و کوله است ببخشيد