سلام

ديروز زودتر رفتم خونه اصلا حوصله اداره را نداشتم

وقتی رسيدم نگار مشغول بود از اينکه زود اومده بودم کلی تعجب کرده بود (البته جواد هم زود اومده بود)

امروز صبح موقع پياده شدن از سرويس واقعا خواب آلود بودم به جای اينکه بگم مرسی يا خسته نباشيد خيلی بلند گفتم سلام که با تعجب منو نگاه کرد و گفت سلام که خودم زدم زير خنده و کفتم ببخشيد خسته نباشيد ......................پشت سريهام فکر کنم کلی به من خنديدند البته خودم هم به خودم خنديدم