سلام

ديروز بالاخره کادويی منيژه را دادم جالبه کادويی های خيلی خوبی گرفته بود ولی از هيچ کدوم رضايت نداشت ميدونيد کلا آدم خيلی سخت گيری هست به خاطر همين با تمام سعی همه باز هم ناراضيه و اين منو خيلی ناراحت کرد چون فقط من اين مطلب را شنيدم ديگه منيژه همينه ديگه......... 

نگار هم ديروز کليد ماشين بدست منتظر من بود بابا ميگفت بابا برای من کار درست کردی از صبح دنبال ماشين بازيه -شيشه بالا پايين کنه -برف پاک کن بزنه و ماشين روشن کنه(مثلا) و..............خلاصه دخترم هم عشق ماشين از آب در اومده

توی راه موقع رفتن به خونه بهش ميگم مامانی امروزيا با بابا علی و زری جون با ماشين کجارفته بودی ميگه ددر  خوش گذشت ميگه بُ(يعنی بله)