سلام

ديروز يادم بود ولی خواستم به تنهايی در يک پيغام جدا از کادويی قشنگی که جواد برام گرفته بود و طاقت نياورده بود و يک روز زودتر تحويلم داده بود تشکر کنم

جواديا متشکرم بابت همه چی