سلام

از اين که اين چند روزه نبودم معذرت ميخوام

راستش نگار دچار خروسک شده بود و.......و من دچار دردسری وحشتناک به خاطر مريضی اش دوبار دکتر بردمش و هر دکتر يک تجويز يکی ميگه آنتی بيوتيک بده ديگری ميگه نهو در تهايت تصميم گيری با شماست يه اين ميگن زندگی در نهايت آزادی حال کنيد