سلام

ديروز وحشتناک بود از ۹تا ۱۲ کلاس زبان و از ۱ تا ۳ کلاس......

سرسام گرفته بودم

پريروز با منيژه رفته بوديم فروشگاه منيژ ميخواست متکا بخره خلاصه متکا را از اون بالا برداشتيم خواست بذاره سرجاش گفت من دستم بنده تو يه کم حول بده که .....يه صدای گروپ به همراه جيغ  اومد اقاهه گفته خانم هر چی شامپوی خراب بود را از اون ور ريخت رو سر ملت من يه کم فکر کردم و با لبخند گفتم مانبوديم که برای تاييد حرفم منيژ را نگاه کردم  که آقاهه غش کرد از خنده خودم هم کلی حال کردم خيلی با حال بود همش منتظر بودم يه عده با سر و کله پر از شامپو بيان اينور و............