سلام

محض اطلاع بگم امروز شنبه است

۲ روز بسيار دلچسبی با اذيتها و کار خونه داشتم

روز چهانی کودک و رسانه هم مبارک فکر کنم بچه ها ديروز حالشون از رسانه ......

فقط يه جمله ياد گرفتم:

هر سپيده دم نسيم پيام آور خنده های کودکان در زمين است

بالاخره روز ۵شنبه هم نتونستيم بريم بهشت زهرا چون عموی بابا ... و بابا اينا مشغول بودند

نگار تازگيها خيلی شيطون شده و اذيت ميکنه اصلا ما کم مياريم که ديگه چه عکس العملی بايد نشون بديم تازه دعواش هم که ميکنيم چشماشو کوچيک ميکنه و ميخنده انگار باهاش شوخی داريم نمی دونم دو روز ديگه چه جوری بايد حرفمون را به کرسی بشونيم