سلام23.gif

ديشب اولين شب احيا بود و ما دير اومديم سرکار نگار صبح که رفته بوديم خون بابا اينا نگار بغل جواد رفته بود و قصد پايين اومدن را نداشت فهميده بود ميخواهيم بريم سرکار به منطق خودش ميخواست مانع بشه.......قربونش برم10.gif

امروز ساعت ۲ با شيوا شهروند آرژانتين قرار داريم تا باهم بريم يه مقداری خريد بکنيم و از اون طرف هم بريم خونه ببينم خدا چی ميخواد33.gif

امروز مهری زنگ زده بود داشتيم با هم حرف ميزديم که دکتر اومد و کارم داشت و حرفمون قطع شد حالا دفعه بعد کی باشه خدا ميدونه .الان دکتر اومد بای 35.gif

/ 1 نظر / 6 بازدید
خودمن

سلام........خوبی شما؟.........