سلام

ديروز يادم بود ولی خواستم به تنهايی در يک پيغام جدا از کادويی قشنگی که جواد برام گرفته بود و طاقت نياورده بود و يک روز زودتر تحويلم داده بود تشکر کنم

جواديا متشکرم بابت همه چی 

07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید
فروغ

آخــــــــــــــــی...چه زيبا(!)