عموما موقع خداحافظی من به طرف مقابلم میگم :مواظب خودت باش

حتی حاج خانم همسایه طبقه پایین ما در ایران که مادر خانم یکی از آشنایان بود به دخترش گفته بود :این آذر هر وقت داره از من خداحافظی میکنه میگه مواظب خودت باش ..من اینقدر دوست دارم این حرف را به من میزنه مثل دخترم نگرانم هست

حالا چند روز پیشها جواد بعد از شام میخواست بره دانشگاه که نیما تا دم در همراهیش کرد و وقتی داشت در را میبست گفت:بابایی مواظب خودش باش

دیدم که جواد با خنده داره میره و از اون به بعد من به جواد میگم مواظب خودش باش

/ 1 نظر / 5 بازدید
خاله سهیلا

حالا من میگم اذی جان مواظب خودت باش[ماچ]