07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

راستی ديروز روز اول آبان روز آمار بود به خودم به عنوان يه فرد آماری و همه دوستان آماری و آمار دوستان تبريک ميگم

07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

/ 2 نظر / 5 بازدید
بابای نگار

من هم به نوبه خودم روز آمار رو به شما و همه آماريهای عزيز تبريک ميگم. از امروز هم عزم جزم شده که حتما اين روزها ديگه تراژدی ماشين خريدن رو تموم کنيم به اميد حق