سلام

ديروز حوصله نداشتم بيام سر بزنم ببخشيد

خانم صميمی که بازنشسته شده 05.gifو همه را .......يه درختچه داشت که از زمين به سقف و سقف به زمين .......خلاصه به قدمت خودش بود روز دوشنبهای با بچه ها گفتيم مرتبش کنيم ۳ شنبه مياد خوشحال بشه که چاقويی را که يکی از همکارا دستش بود اول برگها را هرس کرد وووووووووفقط گلدان باقی ماند18.gif خداييش منکه اينقدر خنديده بودم که نگو و نپرس 18.gif

ديروز اومد اول قرار بود همه ماموريت بگيريم و جيم شيم نشد کلی دروغ تراشيديم ولی وقتی اومد همه حول شده بودند من ميگفتم بابا اين خانم رفتنش و اومدنش همش استرسه حداقل ايندفعه با خنده همراهه کلی حال ميده 35.gifولی خب وقتی ديد ........................30.gif

ولی خداييش اتاقمان کلی باز شد (چاشنی=کمی بدجنسی)13.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید