سلاميا07.gif

ديروز با شيوا رفتيم شهروند آرژانتين14.gif

کلی حال کرديم کلی هم خريد کرديم33.gif

يه کت بافتنی خيلی شيک هم برای نگار خريدم و...........06.gif

برگشتنه از ميدون ونک ۲ تا پيترا بسته خريديم 09.gif

نمی دونم چرا نگار تازه گيها خونه مامان از صبح تا عصری که من تحويلش بگيرم هيچی نمی خوره فکر کنم بخاطر اينه که مامان اينا روزه هستن و خودشون چيزی نمی خورن نگار هم ميلش نمی کشه35.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید