سلام

ديروز 23.gifزودتر رفتم خونه اصلا حوصله اداره را نداشتم

وقتی رسيدم نگار مشغول بود از اينکه زود اومده بودم کلی تعجب کرده بود (البته جواد هم زود اومده بود)06.gif

امروز صبح موقع پياده شدن از سرويس واقعا خواب آلود بودم به جای اينکه بگم مرسی يا خسته نباشيد خيلی بلند گفتم سلام05.gifکه با تعجب منو نگاه کرد و گفت سلام که خودم زدم زير خنده و کفتم ببخشيد خسته نباشيد18.gif ......................پشت سريهام فکر کنم کلی به من خنديدند البته خودم هم به خودم خنديدم04.gif

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
بابا جواد

راستش من امروز هم مثل دیروز حوصله اداره را ندارم ولی چاره ای نیست ببینم تا ظهر وضعیت چه جوری میشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!۱۱

الهه بانو

سلام... پيش اومده برام... خوبه واست حرف در نياوردن که عاشقی !