ميخوام امروز يه حرف تازه بزنم

حرفهايی که شايد تازه گی داره يا شايدم نداره

ازدواج

ازدواج يعنی مشترک شدن يعنی اشتراکی شدن

يعنی شريک غم و شادی شدن

يعنی شادی هات را تقسيم کن و سهمت را از شاديهايش بگير و غم نيز هم

يعنی گوش شنوا شدن و گوشی شنوا هم پيدا کردن

يعنی  با هم طی طريق کردن شونه به شونه

يعنی تقسيم احساس خوب

يعنی بهش فرصت حرف زدن دادن و اين فرصت را غنيمت دونستن

نه با سکوت پر کردن و حرف زدن هرکس در تنهايی خودش

نه نه سکوت نه که سرد است فضای سکوت

/ 1 نظر / 6 بازدید
milad

in matnetoon 2bare ersal shode...