قراره فردا راجع به ماشين وارد مرحله شور بشيم21.gif

هرچی خدا بخواد03.gif

ما که سعی امان را کرديم22.gif

اگه جور بشه نگار را بيشتر بيرون ببرم تا جايگرينی برای ناراحتی مه داره تحمل ميکنه بشه و زودتر همه چی را فراموش کنه35.gif

 

/ 0 نظر / 5 بازدید