پسر بچه نابکار 06.gif

امروز رفته بودم داروخانه که با صدای جيغ ۱ پسر بچه نظرم به طرف در برگشت 31.gifو ديدم پسر بچه ای که حاضر نيست داخل داروخانه بشه اين سر و صدا را راه انداخته06.gif بالاخره مادر موفق شد و لی بعد از ورود ايستاد پسر بچه انگشت دست او را گرفت و کرد توی دهانش و گاز گرفت چه گازی 20.gifمادر بيچاره دم هم نزد بعد انگشتش را ول کرد و خيلش آروم واستاد و مادر هم رفت سراغ گيشه و به کار خودش مشغول شد06.gif33.gifامان از دست اين بچه ها18.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید